Font size
A
Zoom
EN » Le Math » Работен план
Работен план

Ноември 2012 Среща 1, Кипър

 • Събиране на всички добри практики
 • План за действие от водещите на Работните групи
 • Обсъждане на математическото съдържание  на брошура за математическа комуникация (Math Communication booklet)
 • Обсъждане на методологията, която ще се разработва
 • Имидж на проекта
 • Структура на уеб-дизайна
 • Индикатори за напредък
 • План за разпространение
 • Външно оценяване

Март 2013 Среща 2, Румъния

 • Разпространение на диплянки (брошури)
 • Обсъждане на резултатите на Работна група 2
 • Структура на Насоки за всички действия (първи вариант)
 • План и напредък на Работни групи 3, 4, 5
 • Изготвяне на съобщения за конкурса  MATHeatre 2014
 • Изготвяне  на съобщения за MATH-Factor 2014
 • Проектиране на уеб платформа за подкрепа на проекта и на конкурсите
 • Развиване на Социална мрежа
 • Развиване дейностите на Работна група 3 (WP 3)
 • Развиване дейностите на Работна група 5 (WP5)
 • Разпространение на материали
 • Външно оценяване

Юни 2013 Среща 3, България

 • Работна среща за Работна група 3 (WP 3)
 • Работна среща за Работна група 5 (WP 5)
 • Усъвършенстване на уеб-платформата
 • Първи вариант на разработените методология и модели
 • Планиране на събитията и съобщенията

Ноември 2013 Среща 4, Австрия

 • Проектиране и обявяване на курса
 • Изготвяне на метод за оценка за новите методи
 • Планиране на пилотно тестване на двете дейности
 • Създаване на он-лайн процедури за конкурсите
 • Рекламни дейности
 • План за експлоатация
 • Външно оценяване

Февруари 2014 Среща  5,  Франция

 • Започване на процедура по оценяване
 • Финализиране на брошурата за математическа комуникация (Math Communication booklet) и на Насоките (Guidelines)
 • Финализиране на Насоките за MATHeatre
 • Финализиране на Насоките за MATHFactor
 • Продължаване на оценяването
 • Външно оценяване
 • Окончателна подготовка за конкурса и за пилотната дейност
 • Превод на крайните продукти
 • Насърчаване развитието на Фокус група за устойчивост

Май - юни 2014 Среща 6, Кипър

 • Стартиране на окончателен конкурс  MATH-Factor и Пилотна оценка
 • Стартиране на окончателен конкурс  Run MATHeatre  и Пилотна оценка
 • Отпечатване на резултатите
 • Пресконференция
 • Обявяване на конкурси 2015
 • Обявяване на курсове за обучение 2015
 • Изготвяне на Окончателен доклад